โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ - ข้อมูลบุคลากร
 

หน้าหลัก
ติดต่อเรา
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ทำเนียบครูชำนาญการพิเศษ
กิจกรรม/ผลงานเด่น
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สพท.ขก.เขต1
เพลงมาร์ชโรงเรียน
มหาวิทยาลัย
โรงเรียนในสพท.ขก.1
สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ
ธนาคารพอเพียง
ภาพเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Title of your new page
ภาพงานวันสถาปนาโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๕๒

กลุ่มสาระภาษาไทย
ครูนิพนธ์  เหลาหา
ครูวัชรี  ชื่นใจ
ครูณัฐสินี สัมฤทธิ์ผล
ครูกฤษณา นามจูม
คศ.๓
คศ.๓
ครูผู้ช่วย
คศ.๑
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
งานวิชาการ
 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 
 
 
ครูศุภลักษณ์ วีระพลศิลป์
ครูแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์
 
 
หัวหน้างานวัดผล
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
 
 
คศ.๑
คศ.๓
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ครูคำศักดิ์ พิชญานุรัตน์
ครูนิพนธ์ แสงชัย
ครูศรัญยุทธ วิริยสถิตย์กุล
ครูพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุล
งานกิจการนักเรียน
งานวิชาการ
แผนงาน
หัวหน้ากลุ่มแผนงาน
คศ.๓
คศ.๑
คศ.๓
คศ.๒
   
ครูชุลีพร จันทร์ไตรรัตน์
ครูอภิชาติ บุญล้อม
 ครูสุภาภรณ์  เซี่ยงไซ้
 
งานสารบรรณ
ลาศึกษาต่อ
 งานพัสดุ  
คศ.๒
 ครูผู้ช่วย
 คศ.๒  
 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูกมลวรรธน์ ขุนน้อย
ครูมาลี เสาร์สิงห์
ครูราชิต วงษ์ชมภู
ครูเสน่ห์  พวงมาลา
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๒
งานกิจการนักเรียน
งานอำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
งานพัสดุ
     
ครูสมพงษ์ บุญคง
 
 
 
คศ.๒
     
หัวหน้างานพัสดุ
 
 
 
 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
   
ครูชัยวัฒน์ ขุนน้อย
ครูฤทธิรงค์  ศิริภูมิ ครูอาทิตย์ ชาทองยศ   
คศ.๓
คศ.๒
ครูอัตราจ้าง   
งานฝ่ายอาคารสถานที่
งานกิจกรรมลูกเสือ     
 
กลุ่มสาระศิลปะ
     
ครูเสน่ห์ พวงมาลา
 
 
 
คศ.๒
ครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้าง  
หัวหน้ากลุ่มสาระ-งานปกครอง
ศิลปะ
ดนตรี
 
 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
ครูสุบัณฑิต  ศิริวัฒนเมธานนท์
ครูไพจิตร  ชัยนิคม
ครูฤทธิรงค์  ศิริภูมิ
ครูงามพิศ ศรีเฉลา
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม,พลานามัย
คหกรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มกิจการฯ
 
งานสารบัญ
 
 
ครูศักดิ์ดา  เวียงนนท์
ครูพิสมัย หลักทอง
 
 
คศ.๒
คศ.๒  
 
งานวัดผล,เกษตร,ชีววิทยา
การเงิน  
 
 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ครูถนอมศรี เหลาหา
ครูอัจฉรีย์ เขียวงาม
ครูขนิษฐา จำปาเทศ
ครูวรรณภา รัตนประทุมชัย
คศ.๓
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
หัวหน้ากลุ่มสาระ-งานแผนงาน
งานปกครอง
งานบุคลากร-การเงิน
เจ้าหน้าที่แนะแนว,ภาษาอังกฤษ
 
ครูพลับพลึง พันธไชย
 
 
ครูสวัสดิ์ จันทร์ไตรรัตน์ ครูคณางค์ อยู่หนูพะเนาว์  
คศ.๒ ครู คศ.๒ คศ.๒  
 
งาน ICT
     
ครูอนงค์รัตน์ วิริยสถิตย์กุล      
หัวหน้ากลุ่มสาระ      
คศ.๒      


Today, there have been 2 visitors (5 hits) on this page!
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free