โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ - ประวัติโรงเรียน
 

หน้าหลัก
ติดต่อเรา
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ทำเนียบครูชำนาญการพิเศษ
กิจกรรม/ผลงานเด่น
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สพท.ขก.เขต1
เพลงมาร์ชโรงเรียน
มหาวิทยาลัย
โรงเรียนในสพท.ขก.1
สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ
ธนาคารพอเพียง
ภาพเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Title of your new page
ภาพงานวันสถาปนาโรงเรียน


ประวัติโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
     โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ 6 บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในเนื้อที่ 35 ไร่ 2 งาน 78.06 ตารางวา บนถนนสายสาวะถี – บ้านโนนกู่


ในปีพุทธศักราช 2520 คณะกรรมการสภาตำบลสาวะถี ได้ยื่นเรื่องขอจัดตั้ง โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์” และได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งในปีแรกได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านสาวะถี ( สาวะถีราษฎร์รังสฤษดิ์ ) ในการใช้เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว
     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนได้พยายามพัฒนาสถานที่เรียนควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ปกครองและผู้มีเกียรติในชุมชน เพื่อเป็นการบริการทางการศึกษาให้แก่ชุมชนมากที่สุดจนกระทั่งได้รับคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน” สำหรับโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก (ในขณะนั้น)
ในปีการศึกษา 2530 และ นักเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ในปีการศึกษา 2531
     ปีการศึกษา 2536 กรมสามัญศึกษาให้โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ทำการเปิดโรงเรียนสาขาที่บ้านหนองกอย ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายชัยวัฒน์ ขุนน้อย ทำหน้าที่หัวหน้าสาขาโรงเรียนปัจจุบันได้นำนักเรียนมาร่วมเรียนที่โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์จนถึงปัจจุบัน
     ปีการศึกษา 2537 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยไม่ผูกพันงบประมาณ และให้รับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน
     และในปัจจุบันปีการศึกษา 2552 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ได้เปิดทำการเรียนการสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
     ม. 1 จำนวน 5 ห้องเรียน
     ม. 2 จำนวน 4 ห้องเรียน
     ม. 3 จำนวน 5 ห้องเรียน
     ม.4 จำนวน 3 ห้องเรียน
     ม.5 จำนวน 3 ห้องเรียน
     ม.6 จำนวน 3 ห้องเรียน
     รวมจำนวนห้องเรียน 23 ห้องเรียน จำนวนครู-อาจารย์ 41 คน นักการภารโรง 3 คน พนักงานขับรถ 1 คน ผู้อำนวยการสถานศึกษาปัจจุบันชื่อ นายคำพันธ์ สีลาโคตร รองผู้อำนวยการ 2 คน ชื่อ นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม และนายสุริยันต์  เหลามะลึก

ตราประจำโรงเรียน
พระพุทธรูป หมายถึง ความรอบรู้ ตื่นตัว ทันเหตุการณ์ ร่าเริงแจ่มใส
ช่อฟ้า หมายถึง การพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้อย่างอ่อนน้อมถ่อมตน
วงกลม หมายถึง กรอบจารึก ประเพณีของชุมชน

สีประจำโรงเรียน

 • สีน้ำเงิน หมายถึง ความรัก ความสามัคคีอย่างเหนียวแน่น
 • สีเหลือง หมายถึง ความสุขุม รอบคอบ มีเมตตากรุณา และอ่อนน้อมถ่อมตนทุกชนชั้น
 • สีชมพู หมายถึง ใฝ่ใจต่อการศึกษา มีมานะพากเพียร อดทน ไม่ท้อถอย

  ปรัชญาของโรงเรียน  “อุฎฺฐาตา วินฺทเต ธนํ” หมายถึง ผู้ขยันหมั่นเพียร ย่อมหาทรัพย์ได้
  คำขวัญของโรงเรียน  “ วิชาการ ประสานคุณธรรม นำสู่คุณภาพ
  อักษรย่อของโรงเรียน  “ ส.ถ.ส. ”
  ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นสะเดา

   

Today, there have been 3 visitors (20 hits) on this page!
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free