โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ - มหาวิทยาลัย
 

หน้าหลัก
ติดต่อเรา
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ทำเนียบครูชำนาญการพิเศษ
กิจกรรม/ผลงานเด่น
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สพท.ขก.เขต1
เพลงมาร์ชโรงเรียน
มหาวิทยาลัย
โรงเรียนในสพท.ขก.1
สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ
ธนาคารพอเพียง
ภาพเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Title of your new page
ภาพงานวันสถาปนาโรงเรียน

 
แหล่งเรียนรู้

มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์


วัดไชยศรี  วัดดี ศรีพุทธศาสตร์   ตำบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน สินไซ  

 
 
Today, there have been 4 visitors (22 hits) on this page!
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free